Jalgaon is a district in Maharashtra State of India. It has a total of 15 Talukas in this district. The district has an total area of 11,765 sq km. There are 20 towns and 1,513 villages in this district.

Jalgaon Population

Jalgaon district population 2019
As per census Jalgaon District has a population of 4,229,917 in 2011 out of which 2,197,365 are male and 2,032,552 are female. Population of Jalgaon District in 2019 is 4,526,213(estimates as per aadhar uidai.gov.in feb 2019 data). Literate people are 2,891,882 out of 1,629,223 are male and 1,262,659 are female. People living in Jalgaon District depend on multiple skills, total workers are 1,863,571 out of which men are 1,186,472 and women are 677,099. Total 358,786 Cultivators are depended on agriculture farming out of 243,593 are cultivated by men and 115,193 are women. 808,872 people works in agricultural land as labor, men are 443,822 and 365,050 are women. Jalgaon District sex ratio is 925 females per 1000 of males.

Jalgaon District District Rural and Urban Population

The district has an total area of 11,765 sq km., 348 sq km is urban and 11417 sq km is rural. Out of total population of 4,695,208 in the district, 1,342,711 are in urban area and 2,887,206 are in rural area. 279,073 households are in urban, 624,570 are in rural area. 1,014,320 literate people are in urban, 1,877,562 are in rural area.

Jalgaon Demographics
Languages are Marathi

4229917
3172437
2114958
1057479
0
Total
Male
Female
Population
Literacy
Workers
Cultivators
Labour
Households
Jalgaon Population Statistics(2011)

Jalgaon District Talukas List

Jalgaon District has total 15 Talukas, Below is the list of Jalgaon Talukas.

 

Post your comments or problems on Jalgaon

General Electricity Drinking Water Agriculture / Irrigation Health Roads
Transportation Development Culture Famous Cuisine Famous Festivals
 
Name
Email
Comment


Issues of
Erandol, Jalgaon District   said on
i want .Dnyneshwar shankar mahajan at bamhne po.nipane ta.erandol.di.jalgaon
Issues of picharde
Bhadgaon, Jalgaon District   said on
\"पिचर्डे\" हे लाड सका(लाड शाखीय) वाणी समाजातील \"येवले\" या कुलाच्या समाजबांधवांचे \"कुलग्राम\" आहे. प्रा.डॉ.दिलीप बाळकृष्ण वाणी(देव,भडगावकर) Email I.D. - medicarelabs@gmail.com भ्रमणदूरभाष :- ९८२३२३०४६६
Issues of gondegaon
Dharangaon, Jalgaon District   said on
\"गोंदेगाव\" हे लाड सका(लाड शाखीय) वाणी समाजातील \"मालपुरे व कोतकर \" या कुलाच्या समाजबांधवांचे \"कुलग्राम\" आहे. जळगाव जिल्ह्यातील,धरणगाव तालुक्यातील,\"माहेजी\" रेल्वे स्टेशनपासून जेमतेम २२.५ कि.मी.अंतरावरील,\"गोंदेगाव\" हे छोटेसे खेडेगाव(इ.स.२०११ सालची लोकसंख्या जेमतेम २६२ व घरांची संख्या जेमतेम ६८) म्हणजे लाड सका(लाड शाखीय) वाणी समाजाचा खेडो-पाडी जाऊन किराणामालाची किरकोळ विक्री करण्याचा पारंपारिक व्यवसाय करण्याचे \"प्रातिनिधिक\" उदाहरण ! - प्रा. डॉ. दिलीप बाळकृष्ण वाणी, पुणे